Một số hình ảnh của bảo vệ Ánh Dương tại Quảng Ninh

Triển khai phương án

Ra mắt Dịch vụ bảo vệ Ánh Dương

Giao lưu bóng đá

Các động tác và điều lệnh